Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡

Ngài

Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡
Vua Hàm Nghi 咸宜 (8)