Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮 福 洪 佚

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮 福 洪 佚
Vua Hiệp hòa (6)

Văn Lãng quận vương (文朗郡王) Trang Cung (莊恭).