Tiểu sử của Ngài Nguyễn Đạt

Ngài

Nguyễn Đạt

 

Con trai: