Tiểu sử của vua Thiệu Trị

Vua

Thiệu Trị (3)

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế (1841 - 1847)

Huý: Nguyễn Phúc Miên Tông

Đức Thiệu Trị sanh năm 1807, mất năm 1847, sanh hạ được 29 Hoàng Tử và 35 Hoàng Nữ.

Lăng Đức Thiệu Trị (Xương Lăng) táng tại núi Thuận Đạo, Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của Bà Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu (Xương Thọ Lăng) ở làng Cư Chánh, Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Đức Thiệu Trị và Bà Nguyên Phối đều thờ tại Thế Miếu, Hữu Nhứt Án và tại Hữu Nhứt Án Điện Phụng Tiên.

Hệ Ba Chánh, kể về nam nhân số 280 người mà gồm có 15 Phòng cả thảy (năm 1943).

(Trích Hoàng Tộc Lược Biên)

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế khai lập Hệ Ba Chánh.

Ngài là Hoàng Tử Trưởng của Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng.

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế đức tánh thuần hoà, ham chuộng văn chương thi phú. Ngài lên ngôi lãnh quốc chính chưa được bao lâu thì lâm bệnh. Vì vậy các định chế pháp luật, hành chánh, học hiệu, điền địa và binh bị đều áp dụng theo các định lệ của tiền triệu, mà chưa có sự canh cải hoặc tu chính.

Ngài mới nhiếp chính thì gặp phải sự gây hấn của hải quân Pháp do tướng Jean Cécille cử đại tá Angustin Lapierre với chiến hạm Gloire và trung tá Rigault de Genouilly với chiến hạm Victorieuse vào cửa biển Đà Nẳng (3/1847) yêu cầu ký kết hiệp thương việc hành giảng Gia tô giáo của các Thừa sai. Sự kiện này mở đầu "đường nối ngoại giao pháo hạm" của thực dân Pháp, báo hiệu trước những hành động xâm lược về sau này.

Sau thời gian lâm bệnh, Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế băng hà năm 1847.

lăng của Ngài hiệu Xương Lăng, táng tại núi Thuận Đạo, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Tôn thờ Ngài tại Hữu Nhất Án tại Thế Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

Hệ Ba Chánh có 15 phòng (30)

Hoàng Hậu của Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế:

- Nghi Thiên Chương Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, huý là Phạm Thị Hằng, con Ngài Lễ bộ thương thư Phạm Đăng Hưng.

Lăng của Thái Hoàng Thái Hậu phía tả điện Xương Lăng tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

Thái Hoàng Thái Hậu được tôn thờ tại Hữu Nhất Án tại Thái Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế có 29 Hoàng Tử và 35 Công Chúa.

(Trích Nguyễn Phước Tộc giản yếu)

Các con:

29 vị Hoàng Tử:

01- An Phong Quận Vương

02- Đức Dục Tôn Anh Hoàng Đế (Vua Tự Đức) (4)

03- Thái Thạnh Quận Vương

04- Thoại Thái Vương Huý Hường Y

05- Hoàng Tử Kiêm

06- Hoằng Trị Vương

07- Vĩnh Quận Công

08- Gia Hưng Vương

09- Phong Lộc Quận Vương

10- An Phước Quận Vương

11- Hoàng Tử Thiệu

12- Tuy Hoà Quận Vương

13- Hoàng Tử Bằng

14- Hoàng Tử Sâm

15- Hoàng Tử Trứ

16- Hương Sơn Quận Công

17- Hoàng Tử Thi

18- Mỹ Lộc Quận Công

19- Tảo thương

20- Hoàng Tử Hy

21- Hoàng Tử Cơ

22- Hoàng Tử Trụ

23- Kỳ Phong Quận Công

24- Tảo thương

25- Phú Lương Công

26- Thuần Nghị Kiên Thái Vương huý Hường Cai

27- Tảo thương

28- Hường Nghê

29- Văn Lảng Quận Vương (Vua Hiệp Hoà) (6)